ОБЩИ УСЛОВИЯ НА DIANAPETROVAEFFECT.COM

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между САЛОН ЕФЕКТ “ ООД, ЕИК 1313165069, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Триадица, ул. МАЙОР ПЪРВАН ТОШЕВ, 16, наричано по-долу за краткост „ДОСТАВЧИК“, и клиентите, наричани по-долу „ПОЛЗВАТЕЛИ“, на интернет страницата на Нео Ефект Естетична клиника – https://dianapetrovaeffect.com, наричана по-долу „dianapetrovaeffect.com”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА 

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия:

 1. Наименование на Доставчика: САЛОН ЕФЕКТ “ ООД
 2. Седалище и адрес на управление гр. София, р-н Триадица, ул. МАЙОР ПЪРВАН ТОШЕВ, 16
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, бул. Ген. Тотлебен 8, Хотел Астория ет. 1
 4. Вписване в публични регистри: ЕИК 1313165069
 5. Номер на удостоверение за администратор на личните данни: №
 6. Надзорни органи:

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА DIANAPETROVAEFFECT.COM

Чл. 3. dianapetrovaeffect.com е интернет страница, достъпна на адрес в Интернет https://dianapetrovaeffect.com , на който се извършва търговия с услуги в областта на медицината в т.ч. венерология, дерматология, естетична дерматология, лазерни процедури и медицински козметични услуги (наричани за краткост „Услугите“), чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на ваучери за извършване на предлаганите от Доставчика услуги, включително следното:

 1. Да получат достъп до интернет платформата на „САЛОН ЕФЕКТ“, находяща се на интернет адрес: https://dianapetrovaeffect.com/, на който имат възможност да извършат регистрация и създаване на профил за проследяване и документиране на техните посещения в клиниката, да проследяват техните лабораторни резултати, амбулаторен лист и насрочени дати на следващи визити на Доставчика;
 2. Да преглеждат услугите, техните характеристики, цени и условия за извършване;
 3. Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба на ваучери с максимален размер до 1000 лева за всички предлагани медицински услуги на dianapetrovaeffect.com;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори за покупко-продажба на ваучери чрез интернет страницата https://dianapetrovaeffect.com с електронни средства за разплащане, поддържани от системата „Борика – Банксервиз“ АД или други налични на сайта способи за електронни плащане;
 5. Да получават информация за нови услуги и промоции, предлагани от Доставчика на интернет страницата https://dianapetrovaeffect.com ;
 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата https://dianapetrovaeffect.com;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на страницата https://dianapetrovaeffect.com;
 8. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ВАУЧЕР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

Чл. 4. (1) Договор за покупко – продажба на ваучер за предоставяне на медицински услуги на  https://dianapetrovaeffect.com се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика.

(2) За да бъде сключен договорът по ал.1, Ползвателят посочва в предвидените за целта полета следните данни:

 1. Три имена на Ползвателя и на лицето, в полза на което Ползвателят желае да бъде издаден ваучерът;
 2. Телефонен номер на Ползвателя и на лицето, в полза на което ще бъде издаден ваучерът;
 3. Адрес на електронна поща на Ползвателя и на лицето, в полза на което ще бъде издаден ваучерът;
 4. Желаната от Ползвателя дата на издаване на ваучера;
 5. Поздрав до лицето, в полза на което ще бъде издаден ваучера.

(3) Попълването на полетата по т. 4 и т. 5 не е задъжително.

Чл. 5. (1) След закупуването на ваучер за предоставяне на медицински услуги на интернет страницата https://dianapetrovaeffect.com от Ползвателя, Доставчикът организира извършването на медицинската услуга на територията на „САЛОН ЕФЕКТ“ в рамките на неговата стойност и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

(2) Ползвателят може да закупи ваучер за медицински услуги и в полза на трети лица, като в този случай Доставчикът гарантира и правата на последните, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

(3) Закупеният от Ползвателя ваучер за предоставяне на медицински услуги е със срок на валидност от 3 месеца от  генерирането му на интернет страницата на Доставчика –https://dianapetrovaeffect.com.

(4) След изтичане на срока по ал.3, задълженията на Доставчика за предоставяне на медицинските услуги, предвидени на интернет страницата https://dianapetrovaeffect.com на стойност, ограничена до стойността на генерирания ваучер, се погасяват.

(5) След изтичане на срока по ал.3, Доставчикът няма задължение за възстанояване на заплатената от Ползвателя стойност на генерираните на интернет страницата на Доставчика ваучери, освен в случай на изрично упражнено право на отказ по реда на чл.13 от тези общи условия.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в интернет страницата https://dianapetrovaeffect.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба на ваучер за предоставяне на медицински услуги могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на един или повече на ваучери за предоставяне на медицински услуги на еднаква стойност, по избор на Ползвателя.

(2) Доставчикът може да организира предоставянето на една или повече услуги до достигане на размера на стойността на издадения от него ваучер.

(3) Упражняването на права във връзка определен ваучер не засяга и няма действие по отношение на правата по останалите ваучери.

(4) В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, прилага се раздел VII на тези общи условия.

Чл. 8. При упражняване на правата по издадения от Доставчика ваучер за предоставяне на медицински услуги, титулярът на ваучера е задължен да посочва точно и недвусмислено услугите, по отношение на които упражнява правата.

Чл. 9. (1) Ползвателят може да плати цената по договора за покупко-продажба на ваучери за предоставяне на медицински услуги по един от следните начини:

 1. с кредитна или дебитна карта, поддържана от „Борика – Банксервиз“ АД, или
 2. с PayPal.

(2) Договорът за покупко – продажба на ваучер за предоставяне на медицински услуги се приема за сключен със заявяването на броя, стойността и титуляра на желаните от Ползвателя на интернет страницата  https://dianapetrovaeffect.com ваучери и заплащането стойността им по посочените в ал.1 начини.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 10. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба на ваучер за предоставяне на медицински услуги, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 11. (1) Описанието на медицинските услуги и техните цени са обозначени в таблица в секция „Цени“ на интернет страницата https://dianapetrovaeffect.com, са определени в профила на всяка услуга.

(2) Начините на плащане и изпълнението на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством механизмите в сайта https://dianapetrovaeffect.com.

(3) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член, е актуална към момента на визуализацията й в сайта https://dianapetrovaeffect.com преди сключването на договора за покупко-продажба на ваучер за предоставяне на медицински услуги.

(4) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез сайта https://dianapetrovaeffect.com или електронна поща.

(5) Намаления, промоции и подаръци се предоставят от Доставчика на Потребителите при спазване на изискванията на Закона за защита на потребителите и съгласно обявените от Доставчика на интернет страницата https://dianapetrovaeffect.com условия за съответните услуги.

Чл. 12. Потребителят има правото да избере един от следните начини на заплащане на ваучера за предоставяне на медицински услуги:

 1. с кредитна или дебитна карта, поддържана от „Борика – Банксервиз“ АД, или
 2. с платежната система PayPal.

Чл. 13. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на закупуване и генериране на ваучерите за предоставяне на медицинска услуга чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Диана Петкова на адрес https://dianapetrovaeffect.com и в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на https://dianapetrovaeffect.com и в Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в случай, че титулярът на ваучера за предоставяне на медицински услуги се е ползвал от правото си да му бъде предоставена и действително е получил една или повече от обявените услуги на интенет страницата https://dianapetrovaeffect.com.

(3) Правото на отказ по ал. 1 може да бъде реализирано конкретно и недвусмислено.

Чл. 14. В случай че Потребителят е упражнил правото си на отказ по чл.13, ал.1, от Доставчикът анулира генерирания ваучер, считано от датата на получаването на изявлението на Ползвателя от Доставчика.

Чл. 15 В случай, че Потребителят упражни правото си на отказ по чл.13, ал.1 от тези общи условия, Доставчикът е дъжен да му възстанови заплатената сума за стойността на закупените ваучери до 14 дни след получаване на изявлението на Потребителя.

Чл. 16 Направените на сайта на https://dianapetrovaeffect.com заявки за закупуване на ваучери се обработват и потвърждават, като се генерират от интернет страницата автоматично след получаване на плащанията.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 17. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на заявката за закупуване на ваучер.

(3) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя до изтичане на срока по чл. 5, ал. 3 от тези общи условия, а при упражнено право на отказ по чл. 13, ал. 1 – до получаване на изявлението за това от Доставчика..

(5) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя при използването интернет страницата https://dianapetrovaeffect.com.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 18. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, заявили поне един брой ваучер за предоставяне на медицински услуги в рамките на срока по чл. 5, ал. 3 от тези общи условия, а при упражнено право на отказ по чл. 13, ал. 1 – до получаване на изявлението за това от Доставчика.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

 1. след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му едномесечен срок, че ги отхвърля; или
 2. след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в едномесечен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при заявката за закупуване на ваучер за предоставяне на медицински услуги. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 19. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://dianapetrovaeffect.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 20. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на изтичане на срока по чл. 5, ал. 3 и упражняване на правото на отказ по чл. 13 от страна на Ползвателя.

 

Чл. 21. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва интернет страницата в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 22. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 23. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 24. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателя в процеса на използване или неизползване на интернет страницата https://dianapetrovaeffect.com и сключване на договори за покупко-продажба на ваучери за предоставяне на медицински услуги с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което интернет страницата https://dianapetrovaeffect.com не е била достъпна поради непреодолима сила.

Чл. 25. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба на ваучер за предоставяне на медицински услуги при предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателят.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 26. (1) Ползвателят и Доставчикът на интернет страницата https://dianapetrovaeffect.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 27. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 28. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 29. (1) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(2) Ползвателят има право да отнася всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентните български съдилища и Комисията за защита на потребителите.

Чл. 30. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 6.01.2022 г.

Πpилoжeниe № 1 – Cтaндapтeн фopмyляp зa yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт дoгoвopa

 

Cтaндapтeн фopмyляp зa yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт дoгoвopa:

 

(пoпълнeтe и изпpaтeтe нacтoящия фopмyляp eдинcтвeнo aĸo жeлaeтe дa ce oтĸaжeтe oт дoгoвopa)

 

– Дo „САЛОН ЕФЕКТ“ ООД, ЕИК 131365069, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Триадица, ул. МАЙОР ПЪРВАН ТОШЕВ, 16

 

– C нacтoящoтo yвeдoмявaм/yвeдoмявaмe*, чe ce oтĸaзвaм/oтĸaзвaмe* oт cĸлючeния oт мeн/нac* дoгoвop зa пoĸyпĸa нa cлeднитe ваучери зa пpeдocтaвянe нa cлeднaтa ycлyгa*

 

– Заявено нa*/пoлyчeнo нa*

 

– Имe нa пoтpeбитeля/итe

 

– Aдpec нa пoтpeбитeля/итe

 

– Πoдпиc нa пoтpeбитeля/итe (caмo в cлyчaй, чe нacтoящият фopмyляp e нa xapтия)

 

– Дaтa

 

––––––––––––––––––

 

* Heнyжнoтo ce зaчepтaвa.

 

 

Πpилoжeниe № 2 – Инфopмaция oтнocнo yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт дoгoвopa

 

Инфopмaция oтнocнo yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт дoгoвopa

 

Cтaндapтни yĸaзaния зa oтĸaз:

 

І. Πpaвo нa oтĸaз oт дoгoвopa oт paзcтoяниe или извън тъpгoвcĸия oбeĸт.

ІІ. Имaтe пpaвo дa ce oтĸaжeтe oт нacтoящия дoгoвop, бeз дa пocoчвaтe пpичини зa тoвa, в cpoĸ 14 дни.

ІІІ. Cpoĸът зa oтĸaз e 14 дни cчитaнo oт дaтaтa, нa ĸoятo сте закупили ваучер за предоставяне на медицински услуги.

Зa дa yпpaжнитe пpaвoтo cи нa oтĸaз, тpябвa дa ни yвeдoмитe нa ĸoнтaĸтнитe дaнни, пocoчeни нa https://dianapetrovaeffect.com и зa peшeниeтo cи дa ce oтĸaжeтe oт дoгoвopa c нeдвycмиcлeнo зaявлeниe (нaпpимep пиcмo, изпpaтeнo пo пoщaтa, фaĸc или eлeĸтpoннa пoщa).

Moжeтe дa изпoлзвaтe пpилoжeния cтaндapтeн фopмyляp зa oтĸaз, нo тoвa нe e зaдължитeлнo. Moжeтe cъщo тaĸa дa пoпълнитe и пoдaдeтe пo eлeĸтpoнeн път cтaндapтния фopмyляp зa oтĸaз или дpyгo нeдвycмиcлeнo зaявлeниe зa oтĸaз нa нaшия yeбcaйт https://dianapetrovaeffect.com Aĸo изпoлзвaтe тaзи възмoжнocт, ниe нeзaбaвнo щe Bи изпpaтим нa тpaeн нocитeл (нaпpимep пo eлeĸтpoннa пoщa) cъoбщeниe зa пoтвъpждeниe нa пoлyчaвaнeтo нa oтĸaзa.

Зa дa cпaзитe cpoĸa зa oтĸaз oт дoгoвopa, e дocтaтъчнo дa изпpaтитe cъoбщeниeтo cи oтнocнo yпpaжнявaнeтo нa пpaвo нa oтĸaз пpeди изтичaнeтo нa cpoĸa зa oтĸaз oт дoгoвopa.

ІV. Дeйcтвиe нa oтĸaзa.

Aĸo ce oтĸaжeтe oт нacтoящия дoгoвop, ниe щe Bи възcтaнoвим вcичĸи плaщaния, ĸoитo cмe пoлyчили oт Bac бeз нeoпpaвдaнo зaбaвянe и във вcичĸи cлyчaи нe пo-ĸъcнo oт 14 дни cчитaнo oт дaтaтa, нa ĸoятo ни инфopмиpaтe зa Baшeтo peшeниe зa oтĸaз oт нacтoящия дoгoвop. Щe извъpшим възcтaнoвявaнeтo пo пocoчeнa oт вac бaнĸoвa cмeтĸa; във вceĸи cлyчaй тoвa възcтaнoвявaнe нямa дa бъдe cвъpзaнo c ниĸaĸви paзxoди зa Bac.

Имaмe пpaвo дa oтлoжим възcтaнoвявaнeтo нa плaщaниятa дo пoлyчaвaнe на дoĸaзaтeлcтвa за извършеното от Вас плащане.

Дoпълнитeлнa пoтpeбитeлcĸa инфopмaция вижтe нa https://dianapetrovaeffect.com

Изпратете ни запитване

Попълнете формуляра по -долу, за да получите безплатна и поверителна първоначална консултация.